Beloningsbeleid GoodFinanZ

Het beloningsbeleid van de medewerkers van GoodFinanZ is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Met ons beloningsbeleid willen wij de focus leggen op de langere termijn belangen van onze klanten en onze onderneming. Daar waar mogelijk zullen wij bij de wijze van beloning stimuleren dat de klant zorgvuldig behandeld wordt en dat onze zorgplicht wordt nagekomen. En dat wij waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloning geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht. Uitgangspunt is dat een klant te allen tijde passend advies krijgt.

Ons beloningsbeleid is transparant en bekend bij onze medewerkers. Via deze samenvatting communiceren wij in grote lijnen hoe onze medewerkers worden beloond.

Beloning medewerkers
Onze medewerkers ontvangen een vast salaris en + soms een variabele beloning (bonus) die afhankelijk is van bepaalde prestaties. Of een medewerker in aanmerking komt voor de variabele beloning en de hoogte is afhankelijk van een aantal criteria. Deze criteria zijn nooit omzetgericht, maar altijd op basis van kwaliteitscriteria (klanttevredenheid, kwaliteit, verwerking dossier, behaalde opleidingen, etc).

Artikel 1:120 lid 2 van de Wft is op onze onderneming niet van toepassing. Het totaal in 2021 aan variabele beloning uitbetaalde bedrag bedroeg minder dan 10% van het vaste salaris.

Maatregelen om een beheerst beloningsbeleid te borgen
Ons beloningsbeleid is altijd gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Er zijn een aantal maatregelen getroffen die een beheerst beloningsbeleid borgen.

Maatregelen:

  • Wij worden bij complexe financiële producten rechtstreeks betaald door u, de klant. En dus niet door middel van provisies door de aanbieder. Dit betekent een extra waarborg voor u dat u een onafhankelijk advies krijgt. Alleen bij producten met een kleine financiële impact, zoals schadeverzekeringen, en bij consumptief krediet waar de wetgever dit verplicht stelt, ontvangen wij provisie van de aanbieder.
  • Jaarlijks houdt de leidinggevende een beoordelingsgesprek met de medewerkers waarbij ook de afspraken en doelen worden beoordeeld. Daarnaast houden wij periodiek een werkoverleg waarin de voortgang van de afspraken en doelen worden besproken.
  • Jaarlijks vindt door de verantwoordelijke(n) een evaluatie plaats van het beloningsbeleid.
  • Als blijkt dat het klantbelang geschaad is door de medewerker dan kan dit leiden tot een lagere of geen variabele beloning.